Til forsiden
Tilbage
Translate to English with Google

Pronominer - Stedord

De første tre grupper af pronominer (nominativ, akkusativ og genitiv) regner sprogforskerne ikke for egentlige pronominer. Det skyldes måske, at de også forekommer, hvor der er navneord til at udfylde rollen som subjekt, objekt eller ejer. - De kalder dem "pronominal agreements" (det må vel kunne oversættes til "pronominale kongruenser" på latinskoledansk). Betegnelsen "pronominal particles" forekommer også.

Grundled - subjekt

1. sing. jeg ka
2. sing. du, De na
3. sing. han, hun, den, det a
1. plur. vi kan
2. plur. I, De nan
3. plur. de an

Genstandsled - objekt

1. sing. mig ka
2. sing. dig, Dem -n
in
3. sing. ham, hende, den, det (findes ikke)
1. plur. os kan
2. plur. jer, Dem -n ... hna
in ... hna
3. plur. dem ... hna


Der er ingen særlige former for 3. person. Hvis der altså mangler en objektspartikel, drejer det sig om 3. person.

Flertalsformerne for 2. og 3. person er identisk med entalsformerne, men med et 'hna' føjet til efter verbet.

Objektspartiklen kommer altid lige efter subjektspartiklen. Hvis denne ender på en medlyd, bruges i 2. person ental og flertal de former, der begynder med 'in'. Hvis subjektspartiklen ender på en selvlyd, bruges formerne, hvor et 'n' føjes til subjektspartiklen. Det medfører så, at f.eks. 'kan', der almindeligvis betyder 'vi', 'os' eller 'vor', kan betyde 'jeg' med tilføjet -n, der står for 'dig'.

Ka kal: Jeg gik.
Kan kal: Vi gik.
Kan hmuh: Jeg så dig.
Kan hmuh: Vi så ham.
Kan in hmuh: Vi så dig (subjekt ender på medlyd).

'Kan hmuh' kan ikke komme til at betyde 'vi så'. For verbet er transitivt, og der skal være et objekt. Men ordet 'kan' kan være en sammensætning af 'ka' (1. pers. sing.) og 'in' (2. pers. sing. akkusativ, som mister i'et efter selvlyd). Så sætningen kan betyde 'Jeg så dig'. Men der er ikke noget stedord for 3. pers. sing. akkusativ. Så den kan også betyde 'Vi så ham'.

(NB: Her er 3. pers. sing. oversat til 'han' (eller 'ham'). Det kan være både han, hun, den og det).

Ejeled

1. sing. min ka
2. sing. din, Deres na
3. sing. hans, hendes, dens, dets a
1. plur. vor kan
2. plur. jeres, Deres nan
3. plur. deres an

Pronomen med demonstrativ partikel

1. sing. keimah
2. sing. nangmah
3. sing. amah
1. plur. kanmah
2. plur. nanmah
3. plur. anmah

Kan tilsyneladende bruges, når pronominet står som objekt.
Men pronomen som objekt kan vist helt udelades,hvis der ikke er tvivl om, hvem der er tale om.

Genitiv, substantivisk

1. sing. min keimah ta
2. sing. din, Deres nangmah ta
3. sing. hans, hendes, dens, dets amah ta
1. plur. vores kanmah ta
2. plur. jeres, Deres nanmah ta
3. plur. deres anmah ta

Reflexive og reciprokke pronominer

Man ser former som 'keimah le keimah' (mig selv), 'kanmah le kanmah' (os selv, hinanden). Men der er også disse former:

1. sing. jeg - mig kaa
2. sing. du/De - dig/Dem naa
3. sing. han/hun/den/det - sig aa
1. plur. vi - os/hinanden kan i
2. plur. I/De - jer/Dem/hinanden nan i
3. plur. de - sig/hinanden an i

De reciprokke sætninger er dem, der udtrykker, hvad nogen gør ved hinanden. På dansk bruges ofte verbalformer, der ligner passiver: de skændes (skænder hinanden), slås (slår hinanden).

George Bedell gør i artiklen "Agreement in Lai" opmærksom på, at det er et 'i', der gør entalsformerne lange. Det kan man se, hvis der kommer en partikel ind efter den pronominale partikel:

Amah le amah aa hmu: Han så (ser) sig selv.
Amah le amah a rak i hmu: Han så sig selv.

Kohortativt og jussivt pronomen

Ved befaling og indbyrdes opfordring gives der særlige former for pronominerne. Bemærk, at det altså ikke som i mange vesteuropæiske sprog er verbet, der viser disse modi.

George Bedel anfører i artiklen "Agreement in Lai" disse former:

Person partikel Lai eksempel Engelsk
1. sing. ning kal ning let me go
2. sing. (kun verbet) kal go
3. sing. seh kal seh may he go
1. plur. u sih kal u sih let us go
2. plur. u kal u go
3. plur. hna seh kal hna seh may they go

Ceu Hlun opstiller i artiklen "Pragmatic Influence on Pronouns i Lai (Hakha) Chin, with Especial Reference to Focus and Contrast" dette skema for egentlige pronominer:

First person
  Sg. Pl.
Focus: keimah kanmah
Contrast: kei kannih
 
Second person
  Sg. Pl.
Focus: nangmah nanmah
Contrast: nang nannih
 
Third person
  Sg. Pl.
Focus: amah anmah
Contrast: anih annih

Forskellen på fokus og kontrast anskueliggør han på denne måde: I afgangshallen annoncerer flyvelederen, at der er blevet købt for mange billetter, og beder nogen om at melde sig frivilligt til at afvente næste afgang. - Sam rækker hånden op: 'Jeg melder mig' (Keimah kaa pe lai). - Da passagererne senere skal gå ombord, spørger en af dem Sam, om han ikke også skal med. 'Jeg flyver ikke endnu [men det gør I]' (Kei cu ka kal rih lai lo).

I det første tilfælde melder Sam bare sig selv uden tanke for, om andre gør det (fokus). - I det næste tilfælde melder han, hvad der gælder ham selv i modsætning til de andre (kontrast).

Til forsiden
Tilbage